>
products
>
>
Ethyl 2-(3-Formyl-4-isobutoxyphenyl)-4-Methylthiazole-5-Carboxylate